اینستاگرامتلگرام

انتصابات جدید در انجمن ورزش های هوایی ایران

با حکم رئیس انجمن ورزشهای هوایی آقای حمید سراجان به سمت دبیر انجمن هوایی و آقای محمد خرسند به سمت مشاور آموزش و همچنین آقای بابک حسینی به سمت کارگروه طرح و برنامه انجمن ورزشهای هوایی منصوب شدند.

یک دیدگاه بنویسید